WHEN BEAUTY BECOMES ART

Winkelwagen 0
€ 0,00

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty by Iresh en een cliënt waarop Beauty by Iresh deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Beauty by Iresh

Beauty by Iresh voert de behandelingen uit vanuit professioneel inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty by Iresh zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

Bij verhindering voor een afspraak dient de cliënt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak de annulering aan Beauty by Iresh te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty by Iresh het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. 

Voor het maken van een afspraak voor permanente make up wordt een aanbetaling van 75,- in rekening gebracht, welke direct na de behandeling verrekend wordt met het totaalbedrag van de behandeling. Voor annuleringen of wijzigingen van permanente make up behandelingen geldt een termijn van minimaal 5 dagen voorafgaand aan de afspraak. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty by Iresh het bedrag van 75,- voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Nieuwe afspraken worden ingepland nadat de annuleringskosten betaald zijn. 

Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de verloren tijd worden ingekort op de behandeling waarbij het gehele honorarium wordt berekend. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Beauty by Iresh vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Beauty by Iresh vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum in de salon en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen per pin of contanten. Bankbiljetten boven de 100 euro worden niet geaccepteerd. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele foute vermeldingen.

5. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Beauty by Iresh vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty by Iresh aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty by Iresh neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Beauty by Iresh behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty by Iresh zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding

Beauty by Iresh is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is, of wordt, de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Beauty by Iresh is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan uit de uitvoering van de behandeling. Er worden in geen enkel geval schadevergoedingen uitgekeerd. Cliënt is volledig geinformeerd over de risico’s en nazorg van de behandeling en kiest uit vrije wil voor de behandeling. Cliënt gaat akkoord met de aansprakelijkheidsvoorwaarden door akkoord te gaan met de uitvoering van de behandeling en de behandeling te ondergaan en de betalingsplicht te voldoen. Beauty by Iresh voert behandeligen uit uitgegaan van door de cliënt verstrekte juiste en/of volledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voor het uitvoeren van de permanente make up behandelingen wordt elke klant verplicht om een toestemmingsformulier in te vullen volgens de richtlijnen van de GGD en welke door de GGD opgevraagd en gecontroleerd kunnen worden. Beauty by Iresh is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

Alle behandelingen worden uitgevoerd door ervaren en gediplomeerde specialisten. Beauty by Iresh geeft de cliënt geen garantie op de uitgevoerde behandeling. Er wordt in overleg met de cliënt een behandelplan besproken en in samenspraak wordt het gewenste resultaat behaald voor zover dat binnen de mogelijkheden valt. De cliënt krijgt een mondelinge of schriftelijke nazorg instructie en dient zich hieraan te houden voor een langdurig resultaat. 

10. Salon huisregels
  • Voor de behandelingen hanteert Beauty by Iresh geen minimumleeftijd. Personen onder de leeftijd van 15 jaar worden uitsluitend behandeld met toestemming van de ouders/voogd.  
  • Afspraken afzeggen of verzetten kan uitsluitend per mail, telefonisch of in de salon en dient minimaal 24 uur voor de geplande afspraak kenbaar gemaakt te worden.
  • Roken en/of eten is in de salon niet toegestaan.
  • In de salon wordt gewerkt met scherpe instrumenten en chemicaliën. De salon is in verband met veiligheid geen plek voor kinderen onder de 12 jaar of dieren. Deze zijn dan ook niet toegestaan.
  • Alle behandelingen worden uitsluitend op afspraak uitgevoerd.
11. Klachtenprotocol

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, binnen 3 werkdagen na de behandeling of aankoop schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Beauty by Iresh. Beauty by Iresh moet de klager binnen 3 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty by Iresh de behandeling opnieuw verrichten of het product vervangen zoals overeengekomen. Beauty by Iresh geeft geen restitutie, maar biedt een passende oplossing aan. Indien Beauty by Iresh en klager geen overeenstemming bereiken over de afhandeling, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Resultaat

Indien Beauty by Iresh een indicatie geeft van het te verwachten resultaat, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan een andere cliënt. Indien de cliënt de wimperstyling, aangebrachte wimperextensions of permanente make up of hand- en voetbehandelingen laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Beauty by Iresh. Beauty by Iresh mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty by Iresh het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. Indien nodig worden de authoriteiten ingeschakeld om een persoon te verwijderen.

14. Diefstal / vandalisme

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt diefstal of vandalisme pleegt heeft Beauty by Iresh het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren en de kosten van de vernieling te verhalen. Indien nodig worden de authoriteiten ingeschakeld om een persoon te verwijderen. Er wordt altijd aangifte gedaan bij diefstal en vandalisme.

15. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty by Iresh en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.